Du khách Sơn Trà giải cứu chú cầy cắm đầu vào vỏ lon bia